دستگاه دورکن380

دورکن380تکنو 7سال کارکرد

دورکن380تکنو 7سال کارکرد

برش380
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن380 پنل
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 SMTریل واگنی 7سال کارکرد

دورکن 380 SMTریل واگنی 7سال کارکرد

دورکن ریل واگنی چین
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 pmc چین 5سال کارکرد

دورکن380 pmc چین 5سال کارکرد

دورکن 380 بالا وپاین برقی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380ترک 6سال کارکرد

دورکن 380ترک 6سال کارکرد

دورکن ریل واگنی از بغل
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکنSUPER CUT
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن380 ریل واگنی نوین چوب÷-3سال کارکرد

دورکن380 ریل واگنی نوین چوب÷-3سال کارکرد

UNISUNX
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380 پایون -یکسال کارکرد

دورکن 380 پایون -یکسال کارکرد

برش بالا وپایین برقیMJ1138F
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 - ayzamizrak ترک 3سال کارکرد

دورکن380 - ayzamizrak ترک 3سال کارکرد

دورکن 380 ترک
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن با کیفیت ریل واگنی
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان