دستگاه لبه چسبان

لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

دستگاه کارگاهی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان5ایستگاه
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 3ایستگاه 7سال کارکرد نوین چوب

لبه چسبان 3ایستگاه 7سال کارکرد نوین چوب

کارگاهی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5ایستگاه پایون 6سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه پایون 6سال کارکرد

نانزینگ 5ایستگاه
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5ایستگاه سیلور -6سال کارکرده

لبه چسبان 5ایستگاه سیلور -6سال کارکرده

دستگاه صنعتی پنج ایستگاه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 4ایستگاه اوزچلر ترک 3سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه اوزچلر ترک 3سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 4 ایستگاه دامار 6 سال کارکرد

لبه چسبان 4 ایستگاه دامار 6 سال کارکرد

لبه چسبان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان NANXINGپنج ایستگاه 3 سال کارکرد

لبه چسبان NANXINGپنج ایستگاه 3 سال کارکرد

لبه چسبان صفحه لمسی نانزینگ
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان TOUCH سه ایستگاه 5سال کارکرد

لبه چسبان TOUCH سه ایستگاه 5سال کارکرد

دستگاه نیمه صنعتی
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان